Situering
Sinds het “Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs” van 14 juli 1998, evolueerde het Gemeenschapsonderwijs in fasen naar een nieuwe structuur. Deze evolutie werd begin 2003 afgesloten met de installatie van de “Raad van het Gemeenschapsonderwijs”. De bedoeling van deze hele operatie was, meer beslissingsbevoegdheid te leggen bij de organen die het beleid uitvoeren.
Concreet onderscheiden we 3 niveau’s :

- het lokale niveau : de scholen

- het meso – niveau : de scholengroepen

- het centrale niveau : de RAGO (Raad van het Gemeenschapsonderwijs)

Het centrale niveau zal in de toekomst het algemene beleid bepalen en hiervoor ondersteuning geven, terwijl op het meso – niveau het zwaartepunt van de beslissingen komen te liggen. Onze school behoort tot scholengroep 9 “De Ringscholen”. Deze scholengroep omvat alle gemeenschapsscholen in de rand van Brussel gaande van Halle tot Wemmel. Op het niveau van de school zal de directeur het beleid uitvoeren en sturen, hiervoor bijgestaan door zijn personeel en schoolraad.


Wie is de schoolraad
?

De schoolraad bestaat uit verkozen leden van alle actoren die het beleid van de school uitmaken :

- de ouders
- het personeel
- de lokale sociale, economische en culturele milieus
- de directeur woont de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem.


De schoolraad van “De Vlinder” bestaat uit :

Sarah Van Laere (voorzitter)
  Helga Van der Biest (ouder)
Benita Van Belle (ouder)
Christophe Van Cutsem
Marleen Germeys
Anne De Nies (leerkracht)
Ilse Diricx (leerkracht)
Kaat Van Damme (leerkracht)


Wat doet de schoolraad ?

Alle bevoegdheden van de schoolraad opnoemen zou ons te ver leiden. Algemeen kunnen we zeggen dat zij vooral een adviserende en overleggende bevoegdheid heeft. In eerste instantie wordt overlegd en geadviseerd met de directie van de eigen school maar bovendien is er ook overleg en advies met de scholengroep. Twee leden van de schoolraad hebben dan ook een zitje in de algemene vergadering van de scholengroep.

Concreet komt de schoolraad ongeveer tweemaandelijks samen. De agenda wordt door de voorzitter en de directie samengesteld en op voorhand aan de leden gestuurd. Ieder lid heeft het recht punten aan de agenda toe te voegen. Besproken punten komen in een verslag dat ter inzage voor alle betrokkenen op de school ligt. Naast verplichte adviezen rond budgetten, personeelsaangelegenheden en het schoolreglement, speelt de schoolraad vooral een ondersteunende rol naar de school toe.


Wat kan u doen voor de schoolraad ?
Een democratisch model kan maar werken wanneer alle actoren, ouders, personeelsleden en zelfs kinderen constructief meewerken aan het goed functioneren van de school. Informatieverstrekking en overleg zijn hier wezenlijke onderdelen van. De leden van de schoolraad roepen dan ook iedereen op mee te werken aan de uitbouw van een nog betere BSGO “De Vlinder”. Suggesties zijn steeds welkom.
Laat “De Vlinder” een heuse Koningsvlinder worden!
De schoolraad
Terug naar startpagina