Zorgbeleid
Het zorgbeleid van onze school

Onze schoolvisie inzake SES en Zorg

Er is niets zo mooi als kinderen leren lezen, schrijven, de wereld te laten ontdekken en ze te helpen een eigen weg te zoeken. Voor een leerkracht is het fantastisch om de verbazing in de ogen van een kind te zien wanneer het iets nieuws heeft ontdekt.
Deze verbazing willen wij in de ogen van elk kind zien.

Het is echter enerzijds zo dat de maatschappelijke omstandigheden waarin kinderen opgroeien vaak een grote invloed hebben op hun schoolprestaties en schoolloopbaan. Een bepaalde sociale, economische of culturele achtergrond kan betekenen dat een kind bij de start in het basisonderwijs al achterloopt op andere kinderen en daardoor gedemotiveerd raakt.
Anderzijds kunnen er ook problemen ontstaan bij kinderen waarbij de thuissituatie het wel toelaat om zich volledig te ontplooien. Ook deze kinderen betrekken wij in ons gelijke onderwijskansenbeleid.
Alle leerlingen die het risico lopen achterop te raken, hebben dus extra zorg en aandacht nodig. Wij trachten om onderwijs op maat te maken voor elk kind.

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden leggen wij het accent op het vroegtijdig opsporen en aanpakken van problemen.
Op een doeltreffende manier proberen wij deze moeilijkheden te detecteren door gebruik te maken van een efficiënt leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem dat opgestart wordt in de eerste kleuterklas en tot in de 6de klas gebruikt wordt.

Niet enkel de cognitieve ontwikkelingen van de kinderen zijn hier belangrijk, ook met betrokkenheid en
welbevinden wordt rekening gehouden. Alle kinderen moeten zich immers goed voelen in onze school!
Door in de klassen gebruik te maken van interactieve werkvormen zoals hoeken- en contractwerk werken alle kinderen op hun eigen niveau. Op deze manier worden ze ook gemotiveerd om nieuwe en moeilijkere uitdagingen aan te gaan.

Alle leerkrachten van ons team willen gelijke onderwijskansen scheppen voor alle kinderen. Door het volgen van nascholingen wordt de competentie van de leerkrachten verhoogd en blijven wij op de hoogte van de nieuwste onderwijsstromingen. Nieuwe en interessante ervaringen trachten de leerkrachten dan toe te passen in de dagelijkse klaspraktijk.

Werken aan gelijke onderwijskansen is dus een zeer belangrijke opdracht voor onze school. Kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, behoort tot een van de grootste uitdagingen van onze school.
Wij, als schoolteam, staan hier dan ook garant voor!

Uitvoering in de praktijk

Wie staat in voor de zorg van onze kinderen?

Elke klastitularis doet aan eerstelijnszorg binnen de eigen klas, dit door gericht te differentiëren. Tijdens de uren contract- en hoekenwerk bijvoorbeeld trachten de leerkrachten oefeningen te voorzien op niveau van elk kind.
Niet alleen tijdens deze specifieke werkvormen krijgen de leerlingen onderwijs op maat. De dagdagelijkse klaspraktijk is immers doordrongen van allerlei vormen van differentiatie.

Het zorgbeleid is uiteraard niet alleen het werk van de klastitularissen.
Binnen onze school is er ook een
zorgcoördinator/SES-leerkracht (ZOCO) werkzaam.
Zij werkt op drie niveaus:

1. Leerlingenniveau
Op vraag van de klasleerkracht werkt de ZOCO samen met een individuele leerling of een kleine groep leerlingen om hardnekkige problemen weg te werken. Dit gebeurt meestal tijdens het klasgebeuren.

2. Leerkrachtenniveau
Bij de uitbouw van bijvoorbeeld hoeken- en contractwerk kan de klasleerkracht rekenen op de steun van de ZOCO.
Ook tijdens een lesmoment kan de ZOCO extra ondersteuning bieden.

3. Schoolniveau
Het uitzoeken en invoeren van een nieuw leerlingvolgsysteem of het organiseren van multidisciplinair overleg met de betrokkenen van het CLB behoren tot de taken van de ZOCO.
De zorgcoördinator is werkzaam zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

Bovendien is het ook zo dat wij een instroom hebben van leerlingen uit verscheidene taalmilieus.
Een kind met weinig kennis van het Nederlands kan een achterstand oplopen op onderwijskundig vlak, maar zal ook veel sneller in een sociaal isolement geraken.

Omdat alle leerlingen onze zorg waardig zijn, is er binnen onze school een TNN-leerkracht werkzaam. Zij zal kinderen met als Thuistaal Niet-Nederlands extra begeleiden. Via deze weg wordt het voor deze kinderen een stuk eenvoudiger om te functioneren binnen onze Nederlandstalige school.

Wie aan te spreken in geval van vragen?
De zorgcoördinator is het aanspreekpunt van onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, logopedisten, CLB, ... .Telefonisch of via e-mail kan er op voorhand een afspraak gemaakt worden: zorg.de.vlinder@ringscholen.be . Langs deze weg kunnen er ook vragen worden gesteld en suggesties worden geformuleerd.
Terug naar startpagina